+420 777 223 540
Přihlášení Registrace
Čeština CZ

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě https://www.zabi.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. 

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.  

Kupující / spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1. Objednávka a její potvrzení

Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě písemné objednávky, kterou zákazník odešle v internetovém obchodě, e-mailem nebo poštou.

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • prodávající s uvedením jeho obchodní firmy ZABI CZECH s.r.o., Chotěbuzská 264, 735 61 Chotěbuz, IČ: 28630548, DIČ: CZ28630548
 • kupující s uvedením jména a příjmení, obchodní firmy (názvu), sídla, místa podnikání nebo bydliště kupujícího, IČ, DIČ, telefonu, e-mailu
 • identifikace zboží dle nabídky prodávajícího
 • požadované množství zboží
 • cena
 • způsob platby
 • požadovaný termín dodání
 • adresu, místo dodání (nebude-li místo dodání uvedeno, považuje se jím adresa kupujícího)
 • vybraný způsob dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky a její potvrzení. Doručením potvrzené objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Pokud kupující neobdrží zpět objednávku potvrzenou prodávajícím, je nutné jej kontaktovat. V případě, že se objednané zboží již přestalo dodávat, vyrábět nebo došlo ke změně ceny výrobce zboží, kontaktuje prodávající neprodleně kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Spotřebitel má právo od objednávky typických výrobků odstoupit, a to do dne expedice zboží od výrobce. 

2. Platební podmínky

Závisí vždy na dohodě kupujícího s prodávajícím při potvrzení objednávky. Podkladem pro platbu je obchodní faktura. 

Formy úhrady:

 • bankovním převodem před dodáním zboží (na základě vystavené proforma faktury odeslané na e-mail uvedený v objednávce)
 • dobírkou při dodání zboží přepravní službou nebo poštou
 • v hotovosti při osobním odběru
 • bankovním převodem po dodání zboží (jen u registrovaných zakazníků na základě dohody)

Platby provedené bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby provedené v hotovosti se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím, nebo pracovníku držitele poštovní licence. Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svou pohledávkou za prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky (smlouvy), pokud kupující neplní své platební povinnosti. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Cena zboží

Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na https://www.zabi.cz , platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Při objednání zboží je nutno počítat s poplatkem za dopravu, není-li určeno jinak. Při větším odběru zboží je možné sjednat individuální množstevní slevu.

4. Dodací lhůta

Termín dodání začíná dnem potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2 dny - 4 týdny dle výrobce. Dopravce doručuje zásilku do 2 pracovních dnů. 

5. Doprava, dodání zboží

Způsob dodání zboží stanoví kupující v objednávce.

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout. V případě poškození zboží či jakýchkoliv závad toto neprodleně řeší dle reklamačního řádu s přepravcem samotným včetně zápisu do přepravního listu či jiného dokladu obdrženého se zbožím. Současně informuje prodejce.

Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout. Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až po splnění platební povinnosti vůči prodávajícímu.

6. Záruka, reklamace

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účely podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Oprávněnou reklamaci lze uplatnit vůči přepravci zboží, anebo u prodávajícího. Ten na základě reklamačního protokolu řeší reklamaci dále s výrobcem.

7. Právo na odstoupení

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně (zejména elektronický obchod na internetu) a bylo mu doručeno přepravní službou nebo poštou, má v souladu s občanským zákoníkem právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. 

Spotřebitel je povinen odstoupení od smlouvy učinit písemně na adrese sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailové adrese a musí být doručeno dodavateli (prodávajícímu) ve stanoveném termínu. Je nutno uvést číslo a den objednávky, číslo faktury, identifikaci zboží, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje. Současně vrací spotřebitel všechny doklady a dokumentace, které mu byly se zbožím dodány. Za případné poškození či ztrátu zboží na cestě k nám neručíme.

Po odstoupení a řádném vrácení zboží je prodávající povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží. Přímé náklady na vrácení zboží (doprava, poplatky přepravním službám aj.) nese spotřebitel.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních dat a chrání je před zneužitím (viz. ochrana osobních údajů).

9. Řešení sporů

Všechny spory vznikající z uzavřené smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány u Krajského soudu v Ostravě podle práva České republiky.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 15.3. 2011 do odvolání. 

Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

 
 
Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

+420 777 223 540 +420 558 711 047 Kontakt